Dette melder NVE.

Det er konklusjonen i rapporten «Kostnader i strømnettet – Gevinster ved koordinert lading av elbiler». På oppdrag fra NVE har DNV GL og Pöyry Management Consulting utarbeidet en vurdering av forventet kostnad knyttet til behov for nettinvesteringer i distribusjonsnettet, som følge av elektrifisering av personbiltransporten.

– Alle elbiler i dag produseres med løsninger for smart lading. Det betyr at du selv kan styre når på døgnet du vil lade bilen. Nå trenger vi virkemidler som motiverer elbileiere til å lade når strømforbruket generelt er lavt, for eksempel om natten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Kan spare milliarder i nettinvesteringer

Rapporten anslår også behovet for investeringer dersom ladingen skjer når kapasiteten i strømnettet allerede er anstrengt. Anslagene viser at det da vil være behov for investeringer i strømnettet på om lag 11 mrd.

Anslagene er beregnet for et scenario der all personbiltransport er elektrifisert, og med utgangspunkt i representative nettområder som representerer storby, forstadsstrøk og distriktsområder med bl.a. jordbruk og hytter.

Trenger insentiver for smart lading av elbilen

Prissignaler gjennom nettleien er et viktig virkemiddel for å bidra til at elbilladingen skjer når strømnettet har ledig kapasitet. NVE jobber med endringer i hvordan nettleien skal utformes i framtiden. Formålet med arbeidet er blant annet å innføre insentiver som bidrar til smart lading. – Smart lading som bidrar til å redusere behovet for investeringer i strømnettet, vil bidra til lavere nettleie for strømkundene, sier Lund.

Vurderingen NVE har fått utarbeidet, gjelder kun behovet for nettkapasitet knyttet til elektrifisering av personbiltransporten. Investeringer knyttet til andre effektkrevende endringer i strømforbruket, vil komme i tillegg til anslaget på 11 mrd. Prissignaler som gir insentiver til å tilpasse forbruket til kapasiteten i strømnettet, er derfor et viktig virkemiddel.
Endring i nettleien skal bidra til at vi blir mer bevisste på eget strømforbruk.

Måten vi bruker strømnettet på er i ferd med å endres. Strømforbruket blir mer energieffektivt, men også mer effektkrevende, ved at vi bruker mer strøm på én gang. Endringene i strømforbruket gjør at kapasiteten i nettet får større betydning. Det er betydelige kostnader knyttet til å investere i og drifte strømnett. Det er derfor viktig å utnytte kapasiteten i de eksisterende anleggene så godt som mulig, og å unngå at nettselskapene må investere mer i strømnettet enn nødvendig. Å utforme nettleien slik at vi får insentiver til å tilpasse forbruket til kapasiteten i strømnettet, vil bidra til at strømnettet blir billigst mulig for strømkundene.