Dette melder LINK arkitektur i en pressemelding.

ZEB Flexible Lab (1*) i Trondheim blir et kontorbygg med høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippsteknologi. Bygget blir verdens første nullutslippsbygg (2*) med et dokumentert klimaregnskap som viser totalt CO2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen. Dette er et banebrytende prosjekt i verdenssammenheng, som vil sette en ny standard for morgendagens bygg.

LINK arkitektur står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming, i tillegg til å være energirådgiver med ansvar for klimaregnskap og energikonsept i og for byggets forprosjekt. Videre har LINK bidratt med forslag til design av byggets fremtidsrettede ventilasjonsprinsipper.

Klimagassutslipp i samlet livssyklus kompenseres av energiproduksjon på bygget

ZEB Flexible Lab blir et forbildeprosjekt og er «state of the art» for hva et bygg kan prestere når det gjelder lavt klimagassutslipp. Bygget skal tilfredsstille krav for ZEB-COM-bygg, noe som betyr at CO2-utslipp fra produksjon, transport, byggeplass, oppføring av bygg og drift, over en 60-årsperiode skal kompenseres av energiproduksjon på bygget. For å få ned klimagassutslippet og redusere effekttopper i reell drift, er det innarbeidet en rekke virkemidler i prosjektet (3*).

Bygningen får sitt eget energiforsyningssystem og blir koblet til offentlig strøm og fjernvarmenettet på campus. Måling og kontroll av energiforsyning, lufttilførsel, belysning og solavskjerming kombinert med antall brukere av bygget, utføres via et eget bygningskontrollsystem. Bruk av kunstig intelligens gjør det mulig å tolke sammenhenger mellom innendørs posisjoneringsdata og inneklimadata. Selve laboratoriet er utstyrt med bygningsintegrerte solcellepaneler og en varmepumpe som kan benytte seg av forskjellige varmekilder, f.eks. varmegjenvinning fra service og utendørs luft.

Bygget har et beregnet levert energiforbruk på 38,5 kWh/m2 BRA/år og solceller leverer en årlig energiproduksjon på 89 kWh/m2 BRA/år. Over en 60-årsperiode vil produksjonen fra solceller kompensere for utslipp fra oppførelse, materialer og drift av bygget.

Nyskapende arbeidsplassutforming

Det nye laboratoriet skal være et «Living Lab» hvor forskningen skal gi svar på hva som må til for å oppnå gode kontor- og undervisningsarbeidsforhold i en ZEB-bygning. Dette innebærer fleksibilitet i arealutformingen og muligheter for endringer av arbeidsplassinndeling, blant annet innervegger som enkelt kan flyttes/demonteres. Arkitektoniske kvaliteter og planløsninger som bidrar til å opprettholde god produktivitet, brukskvalitet og trivsel, også i utradisjonelt utformede arbeidsplassområder, er viktige parametere som er vektlagt.

Et signalbygg

Bygget består av 1 800 m2 over fire etasjer. Første etasje er formgitt som åpen og innbydende, med kantine og presentasjonsrom nært knyttet til et inviterende inngangsparti. Med innsyn i energiproduksjon og lagring av energi som vises frem i plan 1, vil bygget skape nysgjerrighet og bli et attraktivt besøksmål. Bygget er utført med en funksjonell struktur med massivtrekonstruksjoner i en fleksibel grid, ut fra hensiktsmessige spenn for byggets formål. Formen er inspirert av formen på silisiumkrystaller som solcellepaneler produserer fra. Bygget er gitt en form som er basert på funksjon ut fra kravet om produksjon av energi som skal motsvare alle CO2-utslipp fra produksjon av materialer, frakt av materialer til byggeplass, drift av byggeplass, bygging av bygg og drift av bygget. Byggets fasader og tak er kledd med solcellepaneler, og taket luter 42 grader mot sør for optimal energiproduksjon. Dette gir bygget en særpreget identitet, og det vil fremstå som et signalbygg.

1* ZEB Flexible Lab = Zero Emission Building Flexible Laboratorium
2* Bygninger med nullutslipp fokuserer på klimagassutslipp i stedet for på energiforbruk. Klimagassutslipp fra alle faser av bygging og drift må kompenseres ved produksjon av fornybar energi på stedet.
3* ZEB Flexible Lab fakta.