Dette melder NVE.

En ny rapport (Oslo Economics og Asplan Viak) har sett på effektiviseringsmuligheter i varmesektoren og bedre utnyttelse av spillvarme. Hovedkonklusjonen er at det er et stort effektiviseringspotensiale i oppvarming, blant annet ved bruk av varmepumper, og dessuten et stort potensiale for å bedre utnytte spillvarme fra datasentre, avfallsforbrenning og industri.
Noe avkrever ny teknologi, mens mesteparten gjelder bedre planlegging ved etablering av nye energiintensive produksjonsenheter. Geografisk nærhet mellom varmekilde og forbruker, og nye måter å lagre varme på, har betydning for økt utnyttelse av spillvarme.

En ny rapport (Oslo Economics og Asplan Viak), som ser på effektiviseringsmuligheter i varmesektoren, konkluderer med at det er potensiale for å utnytte spillvarme, blant annet fra datasentre. Foto: NVE

Kan utnytte spillvarme fra datasentre

Hvor stort potensialet er vil avhenge av at det er geografisk nærhet mellom varmekilden og forbruker. Rapporten har særlig sett på spillvarme fra datasentre. – Vi anslår at elforbruket i datasentre vil øke med mellom 3–8 TWh innen 2040. Det vil derfor være viktig å se på mulighetene for hvordan spillvarme fra datasentre kan utnyttes når det skal bygges nye datasentre, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

NVE har anslått at elforbruket i datasentre kan komme til å øke fra om lag 0,8 TWh i 2019 til mellom 4 og 9 TWh i 2040. Det er mye usikkerhet rundt dette anslaget. Det viktige er at datasentre er en kilde til mye spillvarme, og at det er viktig ved å se på mulighetene for hvordan dette kan utnyttes når det skal bygges nye datasentre.

Behov for sesonglagring av spillvarme fra avfallsforbrenningen

I dag går mye varme fra avfallsbrenning til spille i sommerhalvåret, når oppvarmingsbehovet er lavt. Nye lagringsteknologier for å ta vare på denne varmen, vil gjøre at vi kan nyttiggjøre oss varmen på et senere tidspunkt når det er større etterspørsel.

 

Avfallsforbrenning blir i dag brukt til fjernvarme, men store deler av spillvarmen blir produsert i sommerhalvåret, når behovet for oppvarming er lavt. Flere aktører ser nå på muligheten til å etablere sesonglagring i fjell, for å lagre og utnytte varme fra avfall som forbrennes i sommerhalvåret.

Varmepumper gir stor effektiviseringsgevinst

Varmepumper gir store effektiviseringsgevinster på varmeområdet i Norge. Det er allerede installert mange varmepumper i Norge, og NVE har beregnet at varmepumper bidro med nærmere 10 TWh energieffektivisering i varmeproduksjon i 2018.

Det gjenstår et betydelig teknisk- økonomisk potensiale for effektivisering gjennom bruk av varmepumper. Her finnes det i dag en del støtteordninger, og markedet er i utvikling. Installasjon av varmepumper forventes å være lønnsomt, og utgjør det viktigste tiltaket for effektivisering av oppvarming og kjøling.

Les hele rapporten, her!

 

Spillvarme         

Spillvarme er varmeenergi i form av varm luft, vann eller damp som ikke blir utnyttet i energiproduksjon, og som går tapt til omgivelsene.

Kilde: NVE