Med ambisiøse klimatiltak i egne prosjekter, og klare krav til leverandører, leder Statsbygg an i arbeidet med å gjøre byggenæringen grønnere. Nå gir satsingen tydelige resultater, melder Statsbygg.

I 2019 ble klimagassutslippene i prosjektene Statsbygg har under bygging, redusert med 36 prosent sammenlignet med hva utslippsnivået ville vært uten klimakrav i Statsbyggs kontrakter. Til sammen utgjør reduksjonene 120 000 tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer én million flyreiser Oslo-Bergen. – Dette viser at det hjelper å sette tydelige krav og mål. Fremover vil vi jobbe enda hardere for å oppnå enda større klimagasskutt, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Kuttene skyldes blant annet mer bruk av lavkarbonbetong og andre materialer med lavere klimagassutslipp. Andre årsaker er mer bruk av effektiv energiforsyning som varmepumper, fjernvarme og solceller, samt tiltak som isolering og ventilasjonsløsninger som reduserer varmetap.

Tre satsingsområder

Utslippsreduksjonen kommer frem i Statsbyggs miljørapport for 2019. Her ser Statsbygg hvor nært de er å nå målene i miljøstrategien. Målet er å redusere klimagassutslippene med 40 prosent i løpet av 2020.

I tillegg til klima er sirkulærøkonomi og lokalmiljø satsingsområdene i Statsbyggs miljøstrategi. Også her er Statsbygg på god vei til å nå ambisjonene.

- Sirkulærøkonomi handler for oss, mye om gjenbruk av bygg, å legge til rette for ombruk, råd om redusert arealbruk, avfallshåndtering og oppbygging av kompetanse. Her vil vi bli enda mer ambisiøse i årene som kommer. Vi ser blant annet at vi må få på plass en god måleindikator for andelen ombrukte og resirkulerte materialer, sier Nikolaisen.

Også innen Statsbyggs siste satsningsområde, lokalmiljø, er ambisjonene langt på vei innfridd. Et viktig arbeid i 2020 blir å ferdigstille en risiko- og sårbarhetsanalyse av alle Statsbyggs eiendommer, slik at man kan se hvilke klimatilpasningstiltak som kan gjøres på hver enkelt eiendom.