14 prosents reduksjon= 92 GWh

En utfordring med dagens tremasseproduksjon er at store mengder ferdig bearbeidet tremasse går i retur for reprosessering sammen med uferdig tremasse. Dette prosjektet har som mål å redusere dette svinnet med hele 50 prosent. Da denne produksjonen er veldig energikrevende, kan dette bidra til å redusere energiforbruket i denne kjerneprosessen med 14 prosent. For menigmann virker kanskje ikke 14 prosent imponerende, men Norske Skog Saugbrugs står alene for nesten en prosent av Norges stasjonære strømforbruk – og 14 prosents reduksjon i denne kjerneprosessen utgjør hele 92 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til 5 750 norske boliger.

 

 


Med et nytt energieffektiviseringsprosjekt viser Norske Skog Saugbrugs og administrerende direktør Kjell Arve Kure igjen resten av bransjen hva det er mulig å få til. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Espen Sletvold/Enova

 

I dette regnestykket er det tatt høyde for at det reduserte strømbehovet fører til at produksjonen av overskuddsvarme reduseres. Dette er overskuddsvarme som i dag benyttes i produksjonsprosessen. For å kompensere for tapet av denne varmeressursen, vil Norske Skog Saugbrugs parallelt gjennomføre et annet energieffektiviseringsprosjekt som gir en bedre utnyttelse av annen spillvarme. Spillvarmeprosjektet har fått støtte på 25,9 millioner fra NOX-fondet.

Stort spredningspotensialEnova har i lang tid fulgt utviklingsarbeidet ved bedriften og har latt seg imponere. – Det å utnytte energi og ressurser mer effektivt er helt sentralt i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn. Norske Skog Saugbrugs er et eksempel på en av flere norske industribedrifter som har et energieffektiviseringsarbeid i verdenseliten. Nå tar de nok et steg, sier strategidirektør Tonje Foss i Enova.

 

 

Norske Skogs Saugbrugs har over mange år jobbet med å effektivisere det energiintensive TMP-trinnet, som utgjør en viktig del av all mekanisk tremasseproduksjon. TMP er en forkortelse for ”thermomechanical pulping” som er et innarbeidet begrep i papirindustrien. Her blir tømmerstokken i flere trinn malt opp til termomekanisk trefibermasse. I Halden brukes tremassen i fremstillingen av magasinpapir, men samme teknologi kan også brukes til å produsere kartong og hygienepapir.

– I Halden bidrar dette prosjektet først og fremst til betydelig kutt i strømforbruket, men om prosjektet lykkes og teknologien tas i bruk i utlandet, kan den også bidra til klimakutt der hvor tremasseprodusentene ikke har den samme tilgangen på fornybar elektrisitet, sier Foss.

Enova støtter prosjektet med 37,2 millioner kroner.