Dette melder Sintef. Stortingets klimaforlik i 2008 innebar en sterk økning i den offentlige finansieringen av forskning innen miljøvennlig energi. Denne ble kanalisert gjennom Forskningsrådet, hovedsakelig gjennom de tre store programsatsingene innen energi; RENERGI/ENERGIX, CLIMIT og forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Rapporten ”Effekter av energiforskningen” dokumenterer effekter av den offentlige finansierte forskningen innen miljøvennlig energi.

50 store forskningsprosjekter

Innen energibruk i bygg og områder er det gjennomført 50 store forskningsprosjekter de siste ti årene. Prosjektene har vært tverrfaglige, for å kunne adressere hvordan bygg og områder kan bidra til å løse klimautfordringene.

Det er utviklet innovasjoner med potensial for fremtidig industriell anvendelse innenfor tidligfaseteknologier, markedsnære produktinnovasjoner, konsepter og strategier, analysemetoder, simuleringsverktøy, rettledninger og standarder. De fleste er utviklet i tilknytning til FME ZEB (Zero Emission Buildings, 2009-2017). Det har vært et nært samarbeid mellom næring, offentlige aktører og NTNU og SINTEF som forskningspartnere.

Definisjonen av nullutslippsbygg er et viktig bidrag

– Flere av innovasjonene fra forskningsområdet vil bidra til å redusere energiforbruk og klimagass-utslipp innen byggenæringen. Jeg tror det viktigste bidraget er ZEB-definisjonen – denne er et svært viktig bidrag til innfasing av lavenergi- og nullutslippsbygg, spesielt siden den vil kunne gi regulatoriske føringer, sier Frode Iglebæk fra Impello Management som har vært prosjektleder for effektstudien.

 

ZEB-definisjonen for nullutslippsbygg er en definisjon og klassifisering av ulike typer nullutslippsbygg og strategier. Den anvendes nå av miljøbevisste aktører i byggenæringen nasjonalt og internasjonalt.

Noen resultater:
- Ni pilotbygg er en del av FME ZEB, hvorav sju er helt ferdigstilt og ett er under oppføring.
- Flere innovasjoner er testet (demo/pilot) og flere blir kommersialisert.
- Flere verktøy er utviklet og tatt i bruk av byggenæringen.
- Forskningen har bidratt til styrket utdanning og rekruttering, utvikling av sterke nasjonale forskningsmiljøer og flytting av kunnskapsfronten gjennom internasjonalt samarbeid.

Potensial for å redusere energiforbruket med 39 TWh/år frem til 2050

Innovasjonene vil gi redusert energiforbruk, økt bruk av miljøvennlige materialer og reduserte utslipp når de tas i bruk. Som del av effektstudien har FME ZEN utviklet scenarioer for innfasing av nullutslippsbygg i Norge fra 2020 til 2050. Scenarioene viser at det er potensial for å redusere energiforbruket med 39 TWh/år frem til 2050. Av dette bidrar ambisiøs innfasing av nullutslippsbygg med 31 TWh. Dette inkluderer en vekst i totalt gulvareal på 21 % i samme periode.

Redusert energibehov til bygg vil videre gjøre det mulig å elektrifisere hele transportsektoren fram mot 2050, og dermed også redusere klimagassutslippene for transport.
Partnere innen næringsliv og offentlig sektor har utviklet grunnlaget for sin forretningsvirksomhet og strategi i samarbeid med de to FME-ene.

– Næringslivet som er med og bygger framtidens bygninger, nullutslippsbygg og plusshus, vil allerede i dag være foretrukne samarbeidspartnere i mange av byggeprosjektene som etableres fremover, sier forskningsdirektør Terje Jacobsen ved SINTEF Byggforsk.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 3/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!