Biokraft har 19 ansatte, med hovedkontor i Trondheim, og produksjonsanlegg ved Norske Skog på Skogn. Biogassanlegget på Skogn har tidligere fått til sammen 82 millioner kroner fra Enova, og har produsert biogass siden 2018. Dagens anlegg produserer årlig 125 GWh biogass, basert på restavfall fra Norske Skog, slakteavfall fra oppdrettsanlegg, og husdyrgjødsel fra bønder på Innherred. Den flytende biogassen benyttes i all hovedsak som drivstoff i busser og lastebiler.

Hurtigruten

Den planlagte oppskaleringen vil øke produksjonen med ytterligere 40 GWh. Det aller meste av den flytende biogassen skal brukes som drivstoff på flere av Hurtigrutens skip som et ledd i å redusere klimagassutslippene. Det vil være første gang at biogass brukes i en så stor skala i skipsfart. Biokraft jobber nå med å ferdigstille de siste avtalene og lånefinansieringen, som må være på plass før byggingen av det nye anlegget kan starte.

– Koronasituasjonen kan naturligvis forsinke denne prosessen, men vi opplever en økende interesse i markedet for biogass, og har stor tro på at vi kommer i mål i løpet av relativt kort tid, sier Håvard Wollan i Biokraft.

Administrerendedirektør i Enova, Nils Kristian Nakstad, mener også at dette prosjektet har gode forutsetninger for å lykkes.

– Biogass kan spille en viktig rolle i å redusere klimagassutslippene både i landtransport, maritim transport og i industrien. Det er fremdeles en del utfordringer som må løses for at markedet for biogass kan fortsette å vokse, men Biokraft har vist at de også kan gjøre butikk av dette. Avtalen med Hurtigruten er et eksempel på at den omstillingen vi er i gang med, kan øke betalingsviljen for denne fornybare energikilden.