Den kraftige økningen i bruken av elektriske kjøretøy gjør at Elkem forventer en sterk vekst i markedet for såkalte litium-ion-batterier. Denne typen batterier brukes også i veldig mange andre produkter vi omgir oss med til daglig, som elektriske verktøy, forbrukerelektronikk og elsykler. Dette melder Herøya Industripark.

 

Fabrikken på Herøya skal produsere grafitt, en viktig bestanddel i de fleste litium-ion-batterier. Elkems Northern Recharge-prosjekt tar sikte på å ta en konkurransedyktig posisjon i dette internasjonale markedet, ønsker å bidra til en sterk europeisk batteribransje og vil kunne bygge en ny norsk eksportindustri basert på fornybar, norsk vannkraft.

Sverre Gotaas, administrerende direktør i Herøya Industripark AS, forteller at prosjektet vil kunne skape store ringvirkninger i Grenlandsområdet. – Dette beviser nok en gang at den allerede etablerte infrastrukturen som er bygget opp over 90 år, virkelig har en verdi for nye aktører. En slik etablering er helt i tråd med vår strategi.

Han mener at den gode tilgangen på kvalifisert arbeidskraft i regionen, er noe av det som har fått Elkem til å ville etablere seg i Herøya Industripark. – Det å få inn flere aktører – og en aktør av et slikt kaliber som det Elkem er – vil være med på å trygge arbeidsplasser i regionen, og det vil også styrke den økonomiske utviklingen, sier Gotaas.

Pilottesting i Kristiansand

Elkem bygger nå et pilotanlegg for batterigrafitt i Kristiansand, et prosjekt med en kostnadsramme på 65 millioner kroner. Piloten ventes å åpne i begynnelsen av 2021, og de tar sikte på å verifisere teknologi og kvalifisere produkter for mulig fullskala industriproduksjon.

 

Basert på erfaringer fra pilotanlegget, vil Elkem vurdere grunnlaget for å bygge en fullskala industriproduksjon ved Herøya Industripark.

– Produksjon av batterimaterialer er en av Elkems største vekstmuligheter. Etterspørselen etter batterier øker som et resultat av den raske elektrifiseringen i transportsektoren og økende behov for energilagring i en mer bærekraftig fremtid. Dette krever ny produksjonskapasitet for batterimaterialer, og vi ser store muligheter for spesialiserte produkter med et grønt fotavtrykk, sier Michael Koenig, konsernsjef i Elkem.

Hvis alt går etter planen, vil Elkem ta en investeringsbeslutning i 2021. Fabrikken vil ha en modulær design, slik at det skal være mulig å raskt utvide kapasiteten etter hvert som behovene melder seg.

 

 Fakta om grafitti batterier

En battericelle i et elektrisk batteri består av en negativ elektrode (anode) og en positiv elektrode (katode). Anoden har overskudd av elektroner, som beveger seg over til katoden når batteriet tømmes for strøm. Grafitten som kan bli produsert på Elkems nye fabrikk er det mest vanlige materialet som brukes i anodedelen av batteriet. Ifølge Elkem forventes det at den globale etterspørselen etter anodegrafitt i løpet av de neste ti årene vil tidobles fra dagens nivå på 150 000–200 000 tonn. Fabrikken på Herøya kan med andre ord stå for en vesentlig andel av det globale behovet for grafitt de kommende årene.