Rundt en fjerdedel av klimautslippene i verden kommer fra industri, og de siste årene har karbonavtrykket i selve produksjonsprosessene fått større fokus. Utfordringen blir å finne kostnadseffektive løsninger, slik at industrien har en realistisk mulighet til å implementere teknologien.

Proaktiv industri

– I prosjektet CO2 HUB Nordland har industriparken gått sammen med 6 sentrale industribedrifter for å gjennomføre en studie av CO2-håndteringen i regionen. Vi har mottatt finansiell støtte fra CLIMIT, og SINTEF har koordineringsansvaret, sier Jan Gabor, markedsdirektør i Mo Industripark.

Målet er å fange mer enn 1,2 millioner tonn CO2 hvert år. Prosjektet kartlegger utslippspunktene hos deltagerne i prosjektet, som representerer det meste av utslipp i Nordland i tillegg til NorFraKalk i Verdal. Ulike fangstteknologier skal også evalueres. Økt energiutnyttelse vil være avgjørende for å kunne redusere utslippene, og bruk av overskuddsvarme fra eksisterende industri er meget interessant i denne sammenheng.

Bedriftene samarbeider nært forå sikre kompetanseoverføring rundt prosessforbedringer, som for eksempel lukkede smelteovner i metallindustrien, og bruk av overskuddsvarme til å produsere damp for å fjerne CO2.

Fokus på mulighetene

– Vi ser også på hvordan vi kan skape konsepter for sirkulær økonomi. Kan vi bruke CO2 som en innsatsfaktor i annen industri? For tiden jobber vi med to interessante prosjekter – produksjon av metanol og proteiner for akvakulturnæringen. Denne type nyskapning kan åpne for ytterligere verdiskapning i regionen, sier Gabor.

En viktig del av prosjektet går på å utvikle infrastruktur for transport og lagring. CO2en som fanges av industribedriftene i Nordland, skal etter planen mates inn i Northern Lights-infrastrukturen. I tillegg har CO2 HUB Nordland en tett dialog med både Fortum Varme på Klemetsrud og Norcem i Breivik, som representerer de ledende karbonfangstprosjektene i Norge.
Prosjektet har som mål at resultatene skal komme hele den norske industrien til gode – og forhåpentligvis bidra til at industrien i Norge og andre steder i verden også kan redusere sine utslipp.

Praktiske løsninger

– Skal vi lykkes med å gjennomføre dette prosjektet, er det avgjørende at vi finner realistiske, kostnadseffektive løsninger. Derfor legger vi vekt på å utarbeide et godt grunnlag for investeringsbeslutninger.

Industriparken jobber tett med de ulike aktørene for å sikre robuste kostnadsanalyser og forundersøkelser. – Det er en forventing fra norske myndigheter at industrien spiller en sentral rolle i implementeringen av teknologi for karbonfangst. Men vi er helt avhengige av å finne gode investeringsløsninger for å få dette til, sier Gabor.