Dette melder Norsk Bioenergi-forening (Nobio). – Dette får ikke bare konsekvenser for alle buss- og transportselskaper, som i dag har valgt å benytte biodrivstoff for å kutte sine utslipp, men det rammer selvsagt også de selskapene som dag driver med produksjon og distribusjon av biodrivstoff i det norske markedet, sier daglig leder Johannes Fjell Hojem i Nobio Nobio.

Flytter aktivitet til Sverige

Eco-1 har omsatt biodrivstoff i Norge siden 2007. De har i dag landsdekkende distribusjon fra Mandal til Honningsvåg. I år ligger selskapet an til å omsette for 1 milliard kroner i Norge og Sverige. Selskapet leverer kun bærekraftig biodrivstoff sertifisert under ISCC EU. Eco-1 er også medlem av Roundtable of Sustainable Biomass (RSB).

 

 

– Regjeringen innfører på kort varsel en avgift som gir en forskjell på vårt biodrivstoff og fossil diesel på 4 kroner. Privatkunder med dieselbil vil få en økt kostnad på 10 000 kroner per år. Vi regner med at 90 % av omsetningen på stasjonene vil forsvinne. Dette begrenser konkurransen i det norske drivstoffmarkedet til de fire store selskapene, sier daglig leder Geir H. Ingeborgrud i Eco-1. – Eco-1 vurderer markedet for rent biodrivstoff til veitransport i Norge som dødt. Vi tvinges derfor til å legge ned den delen av vår drift, og øke vår satsning i Sverige. Selskapet vil med dette redusere risikoen som er forbundet med det å drive innen bioøkonomien i Norge.

Skrinlegger utvidelsesplanene i Fredrikstad

Adesso overtok i 2015 (under navet Perstorp) biodieselfabrikken i Fredrikstad som tidligere måtte stenges da Stoltenbergregjeringen innførte avgift på biodiesel i 2010. De har i dag 17 ansatte og produserer 120 000 kubikmeter/år som selges både som rent biodrivstoff, lavinnblanding i vanlig diesel og som biofyringsolje.

– Vår plan i starten har vært å gå gradvis over fra å selge til lavinnblandingmarkedet, som er sterkt presset på pris på grunn av import, til rent biodrivstoff og biofyringsolje. Med det ”grønne skiftet” har vi sett et voksende marked for biodiesel i Norge, og vi hadde derfor planer om å investere i en kapasitetsutvidelse. Denne vil ikke bli realisert dersom den varslede avgiften på biodrivstoff blir innført. Hva som vil skje utover det, er ennå for tidlig å si, sier Pernilla Blackenfelt i Adesso Bioproducts.

Stanser investering i tankterminal

Energifabriken har produksjon og salg av biodiesel i Sverige, og etablerte seg i Norge i 2015 da avgiften som Stoltenbergregjeringen innførte i 2010, ble fjernet.
– Denne plutselige innføringen av avgift er svært uheldig for oss og våre kunder og fører til at alt salg av biodiesel blir avhengig av omsetningskravet for fossile drivstoff. Dette begrenser bedriftenes mulighet til å bli helt fossilfrie og reduserer konkurransen i drivstoffmarkedet, sier daglig leder Karin Varverud i Energifabriken.

– Det er for tidlig å si hva vi kommer til å gjøre med vår virksomhet i Norge, men våre planer om å bygge en ny mottaksterminal for skip vil ikke bli gjennomført. Denne raske retningsendringen i norsk politikk øker risikonivået betydelig for større investeringer i fornybart drivstoff i det norske markedet, slik vi vurderer det.

Palmeolje

– Regjeringen begrunner innføringen av veibruksavgiften med at Stortinget har kommet med en anmodning om å få stanset bruken av palmeolje. Dette har ikke regjeringen klart å respondere på, de velger i stedet å stenge ned all omsetning utenom det lovpålagte omsetningskravet, sier Fjell Hojem.

Det finnes fortsatt noe palmeolje i det biodrivstoffet som blir omsatt i Norge, men volumet har gått ned det siste året ifølge tall fra Miljødirektoratet. I tillegg er alt som selges, i samsvar med EUs bærekraftskriterier, og er sånn sett underlagt langt strengere kontroll enn all annen palmeolje som benyttes i andre sektorer i Norge.

– I tillegg kommer det nye strengere kriterier på plass fra 2021. Det virker derfor hodeløst å stanse all omsetning av rent biodrivstoff, for eksempel RME fra europeisk rapsolje, i Norge for å avbøte en utfordring som er i ferd med å bli løst. Dette er både dårlig næringspolitikk og dårlig klimapolitikk, sier Fjell Hojem. – Vi stanser ikke satsningen på elbiler i Norge kun fordi det finnes usikkerhet om opprinnelsen til innholdet i en liten prosentandel av batteriene, fordi vi vet at dette er en utfordring det er mulig å løse. Den samme logikken bør også gjelde for biodrivstoff, spesielt nå som regelverket snart er på plass.