De over hundre prosjektene som så langt er innvilget støtte, skal til sammen bidra til et samlet energiresultat** på 238 GWh og kutt i klima- gassutslippene på 56 000 tonn CO2. 62 av prosjektene angår landstrømtilknytning i oppdrettsnæringen, mens 23 prosjekter skal utnytte spillvarme som ellers ville gått tapt.

 


Illustrasjonsbilde: Enova

 

– Vi har jo støttet energitiltak i industrien i over ti år, men med den nye satsingen har interessen virkelig skutt i været. Spesielt gledelig er det at responsen var god selv da vi åpnet for søknader godt inne i koronaperioden. Det viser at det både er vilje og evne til grønn omstilling også i det som er en utfordrende tid for industrien, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

 

 

Støttetilbudet Energi- og klimasatsinger i industrien skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullut- slippsløsninger som ikke tas i bruk i stort nok volum i dag. Som følge av ekstramidlene Enova ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke, har Enova styrket industrisatsingen både gjennom ytterligere søknadsrunder, flere temaer og lavere terskel for å kunne søke støtte. Dermed er det blitt mulig å støtte enda flere prosjekter og å oppnå en raskere markedsutvikling for grønne teknologier i retning en fossilfri industri.

 

Last ned full prosjektoversikt, her!