Dette melder Norconsult.

Tradisjonelt har denne typen anlegg brukt mye energi, så det var en stor utfordring Orkland kommune kom med til utbyggeren Skanska da det skulle gjøres så bærekraftig som mulig. Kommunen er miljøfyrtårnbedrift med søkelys på energieffektivisering og redusert utslipp av klimagasser.

Sammen med Norconsult og andre samarbeidspartnere, ble det satt søkelys på fire hovedkategorier av tiltak; reduksjon i utslipp tilknyttet produksjonen av bygget, energieffektivisering under drift, utnyttelse av spillvarme og bygging av smart DC-mikronett for effektiv lokal utnyttelse av fornybar energi.

 

 

– Det har vært utrolig spennende å samarbeide med Skanska på dette prosjektet. Skanska har en svært kapabel energiavdeling som har drevet fram prosjektet. Vi har bidratt med kompetanse på passivhus, samt fagdisipliner som ARK, RIB og RIBfys, sier Mads Ulveseth, sivilarkitekt i Norconsult.x

Utslippsreduksjonen ved selve bygget beregnes til 800 tonn CO2-ekvivalenter, blant annet ved hjelp av bruk av lavkarbonbetong. De største klimaeffektene kommer likevel fra daglig drift.

Spillvarme fra silisiumproduksjon

Energieffektiv oppvarming og belysning er én del. Det mest spennende er bruken av spillvarme fra nærliggende Elkem Thamshavn. Produksjon av silisium gir spillvann som holder 40 graders varme. Siden dette ikke utnyttes av noen, går vannet i dag rett i Trondheimsfjorden. I forbindelse med byggingen av folkehelsesenteret, blir det nå bygget en rørledning fra Elkem Thamshavn som gjør det mulig å utnytte gratis spillvarme i driften. I løsningen inngår også et termisk batteri med over 440 kubikkmeter vann. Dette kan lagre nok varme til å drive badeanlegget en hel uke uten at det tilføres varme utenfra.

Kortreist strøm og store klimaeffekter

På taket står et solcelleanlegg som forsynet anlegget med ren kraft, og kan gi kortreist strøm til ladepunkter for elektriske busser og elbiler. Solcelleanlegget er på cirka 2 600 m2 og skal produsere cirka 270 000 kWh per år.

Dette reduserer senterets klimafotavtrykk enda mer. På dager der solanlegget produserer mer strøm enn anlegget bruker, kan overskuddskraft lagres i et lokalt batterianlegg, eller brukes til å varme opp vannet i det termiske batteriet.

Utslippsreduksjonen i prosjektet er på 891 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Det kommer i tillegg til utslippsreduksjonen på 800 tonn ved bygging.

– Hvis kommunen velger å utvide solkraftanlegget til eksisterende Orklahallen rett ved, vil hele idrettsparken, inkludert folkehelsesenteret med badeanlegg, kunne bli et plussenergiprosjekt. Dette viser at denne typen anlegg kan gå fra å være en del av problemet, til å bli en del av løsningen på klima- og energiutfordringene vi står ovenfor, sier Torgeir Tangvik, prosjektleder i Skanska.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 1/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!