Dette melder Norsk Energi.

Moelven Industrier ASA har ambisiøse klima- og miljømålsetninger og har som mål å «bidra til en bærekraftig fremtid i tre».

På Moelvens anlegg på Soknabruket, som er landets største sagbruk med integrert høvleri, har de i praksis vist at de gjør tiltak i tråd med sine målsettinger.

På Soknabruket har de nylig idriftssatt en ny energisentral med to biobrenselsfyrte kjeler, hver på 12 MW. Disse benytter eget restprodukt med bark og fuktig flis som fornybart brensel. Varmen benyttes som tidligere til tørking av trevirke, men nå også til tørking av sagflis for pelletsproduksjon.

For å utnytte en større andel av sine restprodukter, har bedriften investert i en innovativ trepelletsfabrikk med båndtørke, for å tørke egen sagflis som gjør at flisen blir egnet til å produsere trepellets. På den måten får man utnyttet mer av bark og fuktig flis til tørkeformål, samt lokal utnyttelse av sagflisen. Anlegget kan produsere 80 000 tonn pellets hvert år.

Trepelletsmarkedet i Norge er lite, og man har gjort en langsiktig avtale med en svensk industriaktør om leveranse av hele årsvolumet.

Moelven Industrier ASA har vært innovative og fremtidsrettede ved å utvide anlegget på Soknabruket med trepelletsproduksjon, ifølge Norsk Energi.

På den måten utnyttes lokale restprodukter bedre enn tidligere. Det ferdige produktet vil i stor grad erstatte kull og andre fossile energibærere, og dermed redusere klimautslippene. Moelven Industrier har benyttet en innovativ energiteknologi i sitt prosjekt som bidrar til å redusere energiforbruk og kostnader ved framstilling av hvit trepellets. Dette gir bedre lønnsomhet og dermed oppnås internasjonal konkurransekraft for salg av norsk pellets på verdensmarkedet.

Norsk Energis medarbeidere vil med EMIL-prisen verdsette dette gode energi- og klimaprosjektet og berømmer Moelven for sin vilje til ny innenlands industrisatsning.