Dette melder Norwea.

Innen 2030 skal Norge kutte 50 prosent av innenlandske utslipp, og innen 2050 skal Norge være et nullutslippssamfunn. Dette medfører en betydelig økning i kraftforbruket. Rapporten er basert på analyser gjennomført av Statnett, DNV GL og Pöyry, og estimerer at kraftforbruket vil øke med mellom 30 og 60 prosent som følge av planlagte elektrifiseringstiltak.

Behov for felles faktagrunnlag

Energidebatten engasjerer, men trenger et felles faktagrunnlag om hva som kreves av kraft for å realisere planlagte elektrifiseringstiltak. LO og Norwea har derfor gått sammen for å få dette utarbeidet av en tredjepart. Ved å legge til grunn de lovfestede klimamålene, samt anerkjente fagmiljøers analysearbeid, har Oslo Economics nå levert et solid, faktabasert fundament for å ta debatten videre, ifølge LO og Norwea.
Det er samtidig viktig å understreke at rapporten forteller oss hva som er det nasjonale behovet under gitte forutsetninger. Det finnes allerede nå konkrete planer om industriell utvikling som kommer i tillegg.

Billig kraft et konkurransefortrinn

Rapporten peker på at det er lite sannsynlig at kraftbehovet knyttet til direkte elektrifisering vil bli mindre enn 30 TWh, tilsvarende en økning på 20 prosent fra i dag. En slik elektrifisering er i tråd med målet om minst 50 % reduksjon av klimagassutslippene innen 2030. I tillegg kommer tiltak som hydrogen og CCS, som vil øke forbruket ytterligere. Til sammenligning beregnet NVE at Norge i et normalår har et kraftoverskudd i dag på 14 TWh (2019-tall). Det betyr at vi kan styre mot et kraftunderskudd allerede mot 2030.

LO og Norwea mener at å være selvforsynt med billig, ren kraft er et vesentlig konkurransefortrinn for Norge. Å ivareta dette konkurransefortrinnet krever at vi tenker krafttilgang og næringsutvikling i sammenheng. Norge har et svært godt utgangspunkt, men vi har ikke nok kraft til å møte veksten fra både klimatiltak og næringslivets behov. Allerede nå ser vi at nye næringslivsinitiativ ikke kan gjennomføres grunnet nett- og kraftmangel, og vi er svært bekymret for en gryende konflikt mellom klimatiltak og ny næringsaktivitet. Vi kan ikke tillate at kraftmangel hindrer verken klimatiltak eller nye industrietableringer. Skal vi forbli et relevant land å investere og utvikle industri i, er det avgjørende at tilgangen på ren, billig energi er på plass, også i et langsiktig perspektiv. Det er fremtidens konkurransekraft, mener Norwea og LO.

Rapporten kan lastes ned. her!