Dette kommer frem i rapporten ”Framskriving energibruk og effekt- topper i nye bygg 2023–2050” som er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Norsk Varmepumpeforening.

Varmepumper gir redusert energibehov over året. Diagram: Multiconsult
*Antatt faktisk forbruk ved TEK17-standard (TEK17++) ogOslo-klima.

 

– Selv om energiforbruket er redusert i nye bygg på grunn av strenge forskriftskrav, vil en høy nybyggrate gjøre at nye bygg som blir bygget etter TEK20, totalt vil ha et betydelig energi- og effektbehov, sa seniorrådgiver energianalyse i Multiconsult, Birgitte Ramm, da hun presenterte rapporten på Varmepumpekonferansen den 11. mars.

– Ved energirammekrav som i dag, og lav utbredelse av varmepumper, vil ”TEK20-bygg” stå for 12,5 TWh, som er 17 % av det totale energiforbruket i bygg i 2040, og 4 GW som er 14 % av total belastning på el-nettet i 2040, sa Ramm.

– Ser man på Statnetts framskrivning for hvor mye effekt de trenger i 2040, så er det 28 GW. Behovet vil øke fra 26 GW i dag. Mye av dette skyldes elektrifisering av bilparken, mer industri og flere boliger, sa Ramm.

TEK 17 ++

Framskrivingen tar utgangspunkt i at dagens energirammekrav i TEK17 videreføres. – De normerte verdiene i TEK17 er justert noe i henhold til det vi mener er mer reelt, sa Ramm. – Folk vil ha det litt varmere, og de bruker kanskje ikke nattesenking.

 

– Hva vi vil gjøre i de nye byggene våre, har stor betydning. Men, i de eksisterende byggene er kanskje potensialet enda større, sier Birgitte Ramm, seniorrådgiver energianalyse i Multiconsult. Foto: Privat

 

Det er også benyttet nye reviderte verdier for internlaster i henhold til revidert TS. Belysning har gått ned, og teknisk utstyr har gått litt opp, sa Ramm. – Vi ser at justeringene totalt gir noe høyere energiforbruk i boliger. I rapporten opereres det med begrepet TEK 17 ++.

To scenarioer og to ytterpunkter

I rapporten er det tatt utgangspunkt i et referansepunkt som er helelektrisk oppvarming for alle bygg. Det andre ytterpunktet er teknisk potensial, som vil si at høyeffektive varmepumper installeres i alle bygg.

 

 


Effektbehov til nye bygg (TEK17++). Diagram: Multiconsult

Scenario 1 er lav utbredelse av varmepumper. – Det vil si at en stor andel byggherrer velger luft til vann-varmepumper eller direkte elektrisk oppvarming, sa Ramm. – I scenario 2 legger vi til grunn høy utbredelse av effektive varmepumper. Dette forutsetter at TEK-krav eller andre ordninger vil gi sterke intensiver til høy utnyttelse av effektive varmepumper. Begge scenarioer inkluderer en lik bruk av fjernvarme på 10 til 15 %.

– En TEK20 som gir insentiv til økt bruk av varmepumper (scenario 2), vil kunne gi en besparelse i energiforbruket på 5 TWh per år i 2050, og et redusert effektbehov på 1 GW i forhold til scenario 1, sa Ramm.

Det er også gjort sensitivitetsanalyser hvor det forutsettes at energirammekravet strammes inn, ned mot passivhusstandard. Dette gir lavere energiforbruk i nye bygg totalt, men fortsatt en betydelig mulig besparelse på 3,5 TWh i året ved en høy utbredelse av varmepumper.  – Det å få inn varmepumper har veldig mye å si, spesielt når Klimakur viser at elektrifisering av all transport vil øke energiforbruket med cirka 6 TWh, sa Ramm.

 


– Differansen mellom teknisk potensial og referanse med helelektrisk oppvarming, er hele 10 TWh per år. Dette er ikke så realistisk, men det synligjør hvor stort potensial varmepumpebransjen har for å påvirke energisystemet, sa Ramm.

– Varmepumper er et varig effekt- reduserende tiltak

– Når vi snakker om forbrukerfleksibilitet og effekttariffer, så er det snakk om å flytte topplastene. Det er egentlig ikke det varmepumper gjør, varmepumper reduserer effektbelastningen over hele døgnet, hele året, sa Ramm. – Når vi ser at effektbehovet blir såpass redusert med varmepumper, så burde man begynne med det tiltaket; så kan man jo flytte på topplastene etterpå.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 12/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!