Dette melder Novap.

Enova har hatt en rapport om ny energimerkeordning for bygninger og ny ordning for energivurdering av tekniske anlegg på høring. NOVAP støtter forslaget om å ta utgangspunkt i beregnet, levert energi, og å ta hensyn til bygningers effektbelastning.

 – Men vi er kritiske til å samle energi og effekt til ett felles merke, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Han mener dette vil gjøre det vanskeligere

• å se hvordan energitiltak kan forbedre energikarakteren
• å se hva som er bygningens faktiske energi- og effektbehov

Effekt mindre viktig for småhus

– For boligeiere flest er energikarakteren viktigst, og det er bedre med en forståelig energikarakter enn en sammenslått karakter de ikke kan bruke til noe, sier Hagemoen. Ifølge tall fra SSB er det over dobbelt så mange boligbygninger som yrkesbygninger i Norge.

For eiere av yrkesbygninger, hvor både energi og effektbehov er relevant, tror han ikke det vil by på problemer å benytte et todelt merke med både energi- og effektkarakter.

Større boenheter bruker proffer

Også for borettslag og sameier er effektbehov viktig, men ifølge SSB-tall utgjør blokker bare 2,7 % av antall boligbygninger i Norge.  – Vi tror de aller fleste borettslag og sameier vil få hjelp av rådgivere eller andre med nødvendig kompetanse til å utforme energiattester. Da vil det ikke være noe problem med to karakterer, poengterer Hagemoen.

En løsning for de få

Det å slå sammen energi og effekt i et energimerke vil kreve en politisk vekting fremfor at energimerket er basert på faglige og objektive kriterier.
– Denne vektingen handler først og fremst om at fjernvarme skal komme bedre ut enn i dag. Det kan løses på en bedre måte enn med et energimerke som blir uforståelig for det store flertallet, mener Hagemoen.

NOVAP er positiv til flere av forslagene til endringer av energimerkeordningen – det kan du lese mer om i høringssvaret.