Dette viser Schneider Electrics årlige rapport om energi og bærekraft, Corporate Energy & Sustainability Progress Report som nylig ble offentligjort. Grunnlaget for rapporten er en global undersøkelse om energiledelse, gjennomført hos 265 store selskaper, melder Schneider Electric i en pressemelding.


– Energi- og ressursstyring handler ikke lenger om å se gjennom en faktura for energiforbruk, sier Karoline Nystrøm Country President Schneider Electric. Foto: Schneider Electric

 

Rapporten baserer seg på spørsmål stilt til 265 ledere med ansvar for energi og bærekraft, i selskaper med en årlig omsetning på minst 250 millioner dollar, tilsvarende cirka 2,5 milliarder norske kroner. Studien er gjennomført i nært samarbeid med GreenBiz Research.

Energihåndtering stadig viktigere

87 prosent av de spurte mener at energiledelse har blitt mer omfattende og sammensatt. Et økende antall energikilder, økonomiske aspekter og teknologiutvikling innen feltet krever spesiell kompetanse. Bedriftsledere ser nå på energihåndtering som en integrert del av forretningsdriften, og hele 56 prosent av de spurte oppgir at de har fullt dedikerte ansatte som jobber med energiledelse.

Andre interessante fakta:

- I undersøkelsen fra 2019 var det bare 29 prosent av selskapene som rangerte strategisk energistyring som et topp alternativ for kostnadsbesparelser, men i årets undersøkelse oppga 46,5 prosent at prissvingninger er den største utfordringen.
- 30 prosent av de spurte bruker fornybare energikilder. 60 prosent anser det som en del av innkjøpsstrategien for de neste tre årene for å håndtere volatilitet. Mer enn 46 prosent av respondentene er forberedt på fremtidige innovasjoner innen energiledelse.
- Ifølge 84 prosent av de spurte, er de ansattes innflytelse i beslutningsprosesser den viktigste driveren for å få nye energi- og bærekraftsprogrammer godkjent og finansiert.
– Energi- og ressursstyring handler ikke lenger om å se gjennom en faktura for energiforbruk. Det har blitt til en strategisk måte å dempe både finansiell risiko og merkevarerisiko på, sier Karoline Nystrøm, administrerende direktør i Schneider Electric Norge. – Dette feltet er i rivende utvikling, og selskaper som ønsker å være konkurransedyktige, vil trenge å iverksette strategier som viser en klar forståelse av veien videre med hensyn til energiledelse.

Digital teknologi forenkler

Det kan være komplisert å tolke og administrere en stor mengde data om energi og bærekraft. I løpet av det siste året har flere selskaper investert i digital teknologi for å forenkle lederarbeidet. Sammenlignet med i fjor, oppgir dobbelt så mange respondenter (37 prosent) at de bruker IoT-enheter som målere og sensorer. Slike investeringer ser også ut til å ha en positiv innvirkning på organisasjoner. 63 prosent av de som har investert i digitale løsninger rapporterer om høyere tillit til at selskapet er klart til å bruke innovasjoner innen ressursforvaltning.

Undersøkelsen viser også at strategisk energi- og ressursstyring utvikles i takt med ny teknologi. 48 prosent sier at de tilpasser datastyringsprogrammene sine, innen energi og bærekraft, basert på vekst i tilkoblede enheter. Tilsvarende tall for vekst av kunstig intelligens er 24 prosent. Selv om 54 prosent av de spurte oppgir at de fremdeles administrerer data i regneark, har fordelene ved å investere i digitale løsninger blitt tydelige.

Klimaendringer er et prioritert område

Tilpasning til – og reduksjon av klimaendringer og global oppvarming – har et større fokus i forretningsdrift enn noen gang før. Undersøkelsen viser at miljøhensyn er den sterkeste drivkraften for selskapenes energi- og bærekraftstiltak (51,5 prosent), og at klimaendringer er den største risikoen for energi- og ressursforsyningen (58 prosent). Bedriftsledere begynner å forstå fordelene ved å forholde seg til klimaendringer og ser et potensial i ulike miljøinvesteringer, både med tanke på renommé og på utvikling av nye produkter og tjenester.

Mer klimarelatert statistikk fra undersøkelsen:

- Bærekraft- og energiinvesteringer oppfattes generelt som en viktig faktor for både merkevare/omdømme (50 prosent) og konkurransefortrinn (47 prosent).
- 70 prosent av de spurte i årets undersøkelse, sier at de har satt seg energi- eller bærekraftsmål, og har kunngjort dem offentlig, mot bare 57 prosent i fjor.
- 75 prosent av de spurte sier at de har satt seg høyere mål nå, sammenlignet med i fjor. De som har høyere mål, er dessuten mer sikre på at de vil oppnå dem.
- 30 prosent av bedriftslederne som svarte, er enige i at selskapets klimatiltak vil være gunstige for driften.

– Klimaendringer er et sentralt spørsmål i alle globale selskaper, sier en av de spurte. Alle interessenter, fra investorer til forbrukere, følger nøye med på hvordan virksomheter håndterer utfordringen med å redusere karbondioksidutslipp og klimaavtrykk. Det er viktig at selskapene begynner å planlegge for dette, hvis de ikke allerede har gjort det.