Denne varmen skal benyttes til tørking av råstoff og leveranser av fjernvarme til blant annet Nortura. – Ved å etablere anlegget på Rudshøgda, der det er et behov for mer termisk energi, får vi utnyttet all energien i råstoffet, sier Stuve.

Vil reduserer drivhuseffekten

Biokull er reaktivt og brytes ikke ned. Dersom biokull lagres i jord, vil det gå flere hundre år før karbonet er brutt ned og CO2 er frigjort. Samtidig har plantene, som gjennom fotosyntesen var utgangspunktet for biokullet, fortsatt å vokse og binde mer CO2. – Dette betyr at prosessen er karbonnegativ og vil bidra til å redusere drivhuseffekten. En m3 biokull binder cirka ett tonn CO2, sier Stuve. – Anlegget på Rudshøgda vil kunne binde utslipp tilsvarende 930 personbiler med forbrenningsmotor, og i tillegg produsere varme til 320 boliger.

– Det er et gryende marked for få betalt for karbonfangst og lagring, men hovedinntektskilden til Oplandske Bioenergi på Rudshøgda vil være salg av biokull, sier Stuve.

Dette er et svært umodent marked i Norge, og selskapet tar en risiko ved å være tidlig ute. Det foregår mange ulike utviklingsprosjekter med bruk av biokull. – De største biokullvolumene går i dag til å etablere trær i urbane miljøer. Denne bruken er utviklet i Sverige og utgjør en stor andel av det nordiske markedet, sier Stuve.

 


På kontinentet er det bruk av biokull som tilskuddsfôr til husdyr, som utgjør det største volumet. Ved å tilsette en liten mengde biokull bedres dyras helse, og det gir bonden økonomisk gevinst. Selv etter å ha passert gjennom et tarmsystem er biokullet intakt, og øker gjødselsverdien på møkka.

Bedre jordkvalitet

Når bonden sprer møkk fra dyr som har fått tilskudd av biokull i foret, eller når biokull blandes i blautgjødsel, gir det en bedre jordkvalitet. Biokull gir en porøs jordstruktur som holder på vann og næringsstoffer. Biokull stimulerer jordlivet og øker konduktiviteten.

– Ny forskning viser at biokull øker kommunikasjonen mellom planterøtter og sopphyfer. Biokull i kompost binder ammoniakk og bedrer komposteringen, sier Stuve. – Dette reduserer også eventuelle luktplager. Komposten får økt innhold av plantetilgjengelig næring. Biokull gir derfor bedre hagejordblandinger og jord til sportsgress.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 21/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

Oplandske Bioenergi

Oplandske Bioenergi AS, med adresse Biri, eier og drifter per i dag 23 biovarmeanlegg. Oplandske Bioenergi er eiet med 36 % av Eidsiva Bioenergi AS, 36 % av Glommen Mjøsen Skog SA og resterende 28 % er fordelt på 96 småaksjonærer bestående av lokale allmenninger og skogeiere. Selskapet har en solid og ordnet økonomi med 38 % egenkapital og en resultatgrad i 2019 på 19 %.

Kilde: Oplandske Bioenergi

     

 

Pyrolyse

Pyrolyse er en prosess der biomasse utsettes for høy temperatur i en oksygenfattig reaktor. De brennbare gassene suges ut av reaktoren og inn i et oksygenrikt brennkammer. Der forbrennes gassene. Når det karbonrike råstoffet har passert reaktoren, får en ut biokull. Biokullet er mer eller mindre rent karbon. Renhetsgraden avhenger av råstoffet en bruker. Skogsflis vil gi ca. 85 til 95 prosent rent karbon. I fabrikken på Rudshøgda er målet å pyrolysere flisblandet møkk og andre sidestrømmer fra Nortura. Det er varmen fra forbrenningskammeret som driver prosessen.

Kilde: Oplandske Bioenergi