Dette melder Enova. Rockwool Group i Moss ønsker å ta i bruk helt ny teknologi for å redusere CO2-utslippene fra produksjonen, og ved en ny generasjon smelteovn vil man oppnå en reduksjon på mer enn 80 prosent av dagens utslipp. Norsk steinullsproduksjon i Moss slipper ut cirka 40 000 tonn CO2 per år, og prosjektet i Moss tar sikte på å kutte mer enn 32 000 tonn av dette fra 2021. En ny smelteovn basert på elektrisitet som energikilde i stedet for koks vil gjøre steinullsproduksjonen grønnere, og prosjektet er et ledd i Rockwool-konsernets forpliktelse til å redusere CO2-forbruket i produksjonen.

 

 

Det banebrytende prosjektet i Moss har fått tilsagn om 101,5 millioner kroner i støtte fra Enova, og det er tre hovedformål bak den nye smelteovnen og prosjektet den representerer. Reduksjon av klimagassutslipp og teknologiverifisering er én årsak. Gjenbruk av avkapp og avfall fra spinneriprosess og resirkulering av steinullsavfall fra byggeplasser i Norge, er to andre viktige begrunnelser. Dette vil bety bedre ressursutnyttelse totalt sett.

– En energiintensiv industri har vært en viktig forutsetning for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Industrien vil være sentral i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da er det helt nødvendig at industrien er ambisiøs i å utvikle og ta i bruk null- og lavutslippsteknologi, som samtidig legger til rette for økt verdiskaping i fremtiden. Rockwools prosjekt er et eksempel på dette, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Globale ambisjoner

I dag har Rockwool Group et utslipp på 1,7 millioner tonn CO2 ved alle sine fabrikker globalt. De har imidlertid høye ambisjoner om å kutte i dette, når pilotprosjektet i Moss tilfører konsernet praktisk erfaring.

– Lavutslippssamfunnet krever at vi endrer våre produksjonsprosesser i industrien, samtidig som vi reduserer vårt samlede energiforbruk. Dette prosjektet er et godt eksempel på begge deler; isolasjonsmateriale som hindrer energitap i hus og bygninger, blir produsert med en femtedel av CO2-utslippene. Slike prosjekter vil jeg gjerne se mer av, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.